ÁSZF Partner

Iránymutató Általános Felhasználási Feltételek – Partnerek számára

Érvényes: 2021. október 1-től visszavonásig.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) célja a Glamping Hungary  (Tulajdonos: Kása Eszter, egyéni vállalkozó: Nyilvántartási szám: 56380745, Adószám: 57729545-1-42, székhely: 1174 Budapest, Takács Sándor utca 6., képviseli: Kása Eszter, ügyvezető, a továbbiakban: „Szállásközvetítő” és „Szolgáltató”) és a partnerei közötti, az alábbiakban meghatározott weboldal értékesítő felületeire, továbbiakban: „Piactér”-re vonatkozó együttműködés általános feltételeinek a meghatározása. Az együttműködés keretében Szállásközvetítő az általa működtetett www.glampinghungary.com elnevezésű nagy látogatottságú, közösségi vásárlásra ösztönző weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) Piactér elnevezésű felületén Partner számára megjelenési lehetőséget biztosít, amely által Partner növeli ismertségét és ügyfelei, vevői számát. E célból a Szállásközvetítő vouchereket bocsát ki Partner szolgáltatásai és termékei igénybevételére a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel.

0. A Szerződés személyi hatálya

Jelen ÁSZF hatálya kizárólag vállalkozásokra terjed ki. Jelen ÁSZF értelmében vállalkozásnak minősül minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli társaság, amely üzletszerűen szolgáltatást nyújt, aki a fogyasztóvédelemről szóló 1997 évi CLV. törvény értelmében és az ÁSZF teljesítés során nem minősül fogyasztónak (a továbbiakban: „Partner”).

1. A Glamping Hungary szolgáltatásai

1.1 Szolgáltató a Weboldalon vouchereket (a továbbiakban: „Voucher”) árusít a végfelhasználóknak (a továbbiakban: „Igénybe vevő”) a Partner által meghatározott termékhez vagy szolgáltatásához (a továbbiakban: „Szolgáltatás”). Partner Szolgáltatása hirdetését kérheti Normál, illetve Prémium típusú együttműködéssel, melyről a „Normál és Prémium hirdetési kategória” nevű csatolt dokumentum alapján tájékozódhat. A szerződő felek közötti együttműködés típusáról egy kiegészítő dokumentumban állapodnak meg.

1.2. Szolgáltató köteles Partnertől az alábbi 2.1 szerint megkapott ajánlatleírás-tervezetet annak kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül jóváhagyni, vagy annak módosítását kérni (az igényelt módosítások pontos megjelölésével). Szolgáltató jogosult az ajánlatleírás-tervezetet visszautasítani, amennyiben a szolgáltatás nem felel meg a jogszabályoknak, illetve minősége és jellege ütközik a Weboldal színvonalával és a közerkölccsel. Szolgáltató jogosult az ajánlat szövegét, illetve fotóját stilisztikai, nyelvtani, esztétikai okokból módosítani. Partnernek jogában áll Szolgáltatónak jelezni, amennyiben további változtatást szeretne, vagy nem ért egyet a Szolgáltató változtatásaival.

2. Partner kötelezettségei és jogai

2.1 Partner jogosult a Weboldalon található „Piactér” oldalra a Szolgáltatás(ok)kal kapcsolatos ajánlatot elküldeni vagy módosítását kérni (a továbbiakban: az „Ajánlat”). Az elhelyezés feltétele, hogy Partner a Weboldalon található további ajánlatok képi és szöveges tartalmainak megfelelő színvonalú, az alábbi 2.2 pontnak is megfelelő ajánlatleírás-tervezetet készítsen, és azt Szolgáltató jóváhagyja. Az ajánlatleírás elvárásairól Szolgáltató tájékoztatást küld a Megbízási szerződés és a Hirdetési kategória leírása mellett Partner részére.

2.2 Az Ajánlatban, a Partner által közzétett, nyilvánosan elérhető árhoz képest (eredeti ár) nem köteles kedvezményt kínálni a Vouchervásárlóknak (a továbbiakban: a „Saját ár”) a Piactéren, azonban többért nem kínálhatja. Partner meghatározhat Akciót, mely időtartamát is kijelöli és továbbítja a Szolgáltató számára, aki a 1.2 pont szerint feldolgozza és megjeleníti a weboldalon. Az akciós ajánlatokkal kapcsolatos díjazás és kifizetés a 3.2 pontban leírtaknak megfelelően történik.  Ha a Partner azt kéri, hogy kerüljön le az oldalról az ajánlat, ezt a info@glampinghungary.com email címre küldött üzenetben teheti meg.

Partner és Szolgáltató közösen határozzák meg a Voucherek beválthatóságának időtartamát, mely időtartam alatt Partner köteles elfogadni azokat. A napokat minden esetben naptári napként kell értelmezni, azaz egy adott nap 0 órától ugyanazon nap 24 óráig terjedő időtartamot jelenti. A Vouchervásárlóknak nyújtandó szolgáltatások az ajánlat leírásának megfelelően, kiváló minőségben teljesítendők. 

2.3. Partner a Szolgáltatóval és a Vouchervásárlókkal szemben biztosítékot vállal arra, hogy a Szolgáltatások – jelen Szerződés időtartama alatt a Glamping Hungary által kiadott Vouchereknek megfelelően – a Vouchervásárlóknak mindenkor rendelkezésükre fognak állni. Amennyiben Partner a Voucher beválthatósága időtartama alatt a szolgáltatását megszüntetné, köteles a Vouchereket a megszűnt Szolgáltatással egyenértékű szolgáltatással helyettesíteni. Amennyiben Partner vállalkozási tevékenységét ugyanezen időtartam alatt véglegesen megszüntetné, köteles a megszüntetésről annak tervezett időpontja előtt legalább 1 hónappal értesíteni a Glamping Hungary üzemeltetőjét. Jelen pontban meghatározott kötelezettségei megsértése esetén a Partner teljes vagyoni kártérítéssel, valamint 100.000,- Ft nemvagyoni kártérítéssel tartozik.

2.4. A Szolgáltatásnak a Vouchervásárló felé történő teljesítéséért egyedül a Partner felelős. A Vouchervásárló kizárólag a Partnertől jogosult megkövetelni a Voucheren feltüntetett szolgáltatás teljesítését, illetve a Szolgáltatást Partner kizárólag a Vouchervásárlónak jogosult és köteles nyújtani. Partner biztosítja azt, hogy a Voucheren feltüntetett Szolgáltatás az összes vonatkozó jogi előírásnak megfeleljen. Partner a Vouchervásárlóknak minden, a Voucheren feltüntetett Szolgáltatást érintő esetleges igénye esetén mentesíti Szolgáltatót a károk és eljárások tekintetében.

2.5. Amennyiben Partner vállalkozása vonatkozásában az Ajánlat, illetve a Szolgáltatás teljesítését illetően lényeges változások (különösen, de nem kizárólag: tulajdonosváltás, csőd, végelszámolási vagy felszámolási eljárás megindítása, tevékenységet korlátozó hatósági eljárás indítása vagy ilyen hatósági határozat) történnek, erről Partner köteles Szogláltatót írásban értesíteni. Jelen pontban meghatározott kötelezettsége megsértése esetén Partner 250.000 Ft (kettőszázötvenezer forint) átalány kártérítést köteles fizetni Szolgáltatónak.

2.6. Partner köteles a Vouchervásárlókat a nem voucherrel fizető ügyfeleivel azonos bánásmódban részesíteni.

3. Díjazás és kifizetés

3.1 Partner és Szolgáltató között nem jön létre fizetési kötelezettség az eladott Ajánlatok következtében, a Vouchervásárló rendezi külön a Szolgáltató és Partner részére.

Voucher vásárló a teljes ajánlat vételárának a 10%-át fizeti meg a Szolgáltató részére. Vouchervásárló tájékoztatva van az „Általános Szerződési Feltételek- Vendég” című dokumentumban a fizetési kötelezettségéről- Partner számára a voucher igénybevételekor rendezi az Ajánlat fennmaradó részét. Partner és Szolgáltató között nem jön létre fizetési kötelezettség az eladott Ajánlatok következtében.

Partner köteles a Vouchervásárlónak minden esetben számlát kiállítani a fennmaradó összegről.

3.2 Partner “Prémium” tagságának árát köteles megfizetni 3 napon belül Szolgáltató részére. A prémium tagság árának megfizetésének elmaradása esetén, Szolgáltató nem kötelezhető a tagság kiváltságainak teljesítésére. Partner nem vonhatja felelőségre Szolgáltatót, ha nem látja a prémium tagságában jelzett hirdetéseket, de bekérhet igazoló dokumentumokat róla. 

4. Versenysemlegesség

Partner a Voucherek beválthatóságának időtartamára kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásainak kupon-alapú online-piacra vitelével és árusításával kapcsolatban a Glamping Hungary-n kívül más közösségi vásárló portállal, sem közvetlen, sem közvetett módon nem működik együtt ugyanazon ajánlattal. A kizárólagosság a kuponok és tanúsítványok offline-árusítására is vonatkozik. Partner természetesen a továbbiakban is minden egyéb, az üzleti tevékenységét és/vagy a szolgáltatásait érintő online és offline promóciós és reklám eszközök használatára korlátlanul jogosult.

5. Jogviták rendezése

A jelen ÁSZF-re, értelmezésére és teljesítésére Magyarország jogszabályai alkalmazandók. Az ÁSZF-el kapcsolatos valamennyi vita eldöntésére a hatáskörrel rendelkező illetékes rendes magyar bíróságok jogosultak.

Jelen Általános Szerződési feltételek mellett a Megbízási szerződés határozatai szabályozzák a Szolgáltató és a Partner közötti folyamatok módját.