ÁSZF Vendég

Iránymutató Általános Felhasználási Feltételek – Vendég

Érvényes: 2021. október 1-től visszavonásig.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) határozzák meg Kása Eszter, egyéni vállalkozó (1174 Budapest, Takács S. u. 6.; Nyilvántartási szám: 56380745; Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)) ”Szállásközvetítő” kizárólagos tulajdonában álló és üzemeltetett www.glampinghungary.com domainen elérhető, ”Glamping Hungary” elnevezésű weboldal (”Weboldal”) felhasználásának, igénybevételének valamint a Weboldalon történő vásárlásnak a feltételeit.
Igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki a Weboldalt látogatja, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot hoz létre, terméket vásárol illetve megrendelést ad le (”Igénybe Vevő”).

A Weboldalon való regisztrációval, megrendelés leadásával, hírlevélre való feliratkozással az Igénybe Vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. A Glamping Hungary törekszik arra, hogy az ÁSZF változásait az Igénybe Vevők számára továbbítsa. A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. Amennyiben az Igénybe Vevő a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált lehetőségek igénybevételére.

A Glamping Hungary jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Weboldalon. 

1. A szerződés létrejötte, tárgya

 § A jelen ÁSZF szerinti szerződés a Szállásközvetítő és az Igénybe Vevő között jön létre akkor, amikor Igénybe Vevő igénybe veszi a weboldal szolgáltatását és elfogadja a jelen ÁSZF-et a regisztráció vagy a megrendelés során. A szolgáltatás célja az Igénybe Vevők számára – bizonyos esetekben – megbízható és teljeskörű szolgáltatásokat közvetíteni a legjobb áron.
§ A szolgáltatások közvetítését, a Glamping Hungary a szolgáltatás igénybevételére jogosító, és adott esetben az előre meghatározott kedvezményt tartalmazó, az alábbi 6. témakörhöz tartozó paragrafusban részletesen meghatározott, voucherek (”Voucher”) értékesítése útján végzi el. Szállásközvetítő jelen szerződésben vállalt szolgáltatásai a Voucherekkel vehetők igénybe. A Glamping Hungary Partnerei által nyújtott szolgáltatásainak teljesítésére nem terjed ki, azokért az Igénybe Vevőkkel szemben semmilyen felelősséget nem vállal és a hibás teljesítésből vagy egyéb magatartásból származó igényeket és károkat a Partnerre hárítja.

§ A megrendelés megküldésével és annak Szállásközvetítő általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

§ Szállásközvetítő vállalja, hogy az általa közvetített szolgáltatások lényeges tulajdonságairól, a szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás teljes összegéről, a teljesítés feltételeiről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz.

§ Tekintettel arra, hogy a Glamping Hungary közvetítő szolgáltatóként jár el, a Szolgáltatásnak az Igénybe Vevő felé történő teljesítéséért egyedül Kása Eszterrel, Egyéni vállalkozóval szerződött partner (”Partner”) felelős. A weboldal kizárja felelősségét a Partner teljesítésével kapcsolatban. A Partner általi nem vagy nem megfelelő teljesítés esetén a Partner tartozik teljes körű helytállási kötelezettséggel.

§ Jelen ÁSZF nyelve magyar. Az Igénybe Vevőkkel megkötött szerződéseket Szolgáltató nem iktatja, azokat nem tárolja. Az ÁSZF számítógépre menthető a letöltés gombra kattintva pdf formátumban és kinyomtatható. Jelen szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

2. A Weboldal működése

§ A Weboldal működtetését a Szállásközvetítő az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi. A Szállásközvetítő egyrészt közvetített szolgáltatásként, a Weboldalon a Partnerek szolgáltatásait – az esetlegesen közösen megállapított kedvezménnyel – Voucherek értékesítésén keresztül teszi elérhetővé az Igénybe Vevők számára.

§ A Weboldalon a Voucher megvásárlásával igénybe vehető szolgáltatások tartalmának részletes leírását és az igénybevétel/átvétel feltételeit az adott Elsődleges Szolgáltatásra vonatkozó ajánlat (”Ajánlat”) tartalmazza. Amennyiben az Ajánlat tartalma módosul, erről Szolgáltató a Weboldal azon regisztrált Igénybe Vevői részére, akik az ajánló rendszer szerint az adott Ajánlat vevőkörébe tartoznak az Ajánlat leírását közvetlenül is megküldi.

§ Értékesítés esetén az Igénybe Vevő megvásárolja a Vouchert, így az Ajánlat véglegessé válik és a Vouchert megvásárló Igénybe Vevők elektronikus levélben egy számlát és egy dokumentumot kapnak a kifizetés teljesítése után. A kapott dokumentum segítségével a Voucher kinyomtatható, vagy akár digitális formában is felhasználható akként, hogy a Voucher Partnernél történő bemutatásával igénybe vehetik a Voucheren szereplő Elsődleges vagy Másodlagos Szolgáltatást az ott meghatározott áron, a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.

§ Glamping Hungary fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalon, a Voucher megvásárlására megadott időtartamot annak lejárata esetén legalább 24 órával, akár több alkalommal is meghosszabbítsa, folyamatos tájékoztatás útján az Igénybe vevő részére.

§ Az Igénybe Vevőnek a Voucher árát banki átutalással vagy bankba történő készpénzbefizetéssel rendeznie kell. Amint a Szolgáltató bankszámláján megtörtént a jóváírás, Szolgáltató köteles azonnal, de legkésőbb a jóváírástól számított egy munkanapon belül megküldeni az Igénybe vevő részére a Vouchert és a számlát.

§ Amennyiben az Igénybe Vevő a Voucher vételárának megfizetésétől számított 1 munkanapon belül nem kapná meg a Voucher kinyomtatásához szükséges dokumentumot elektronikus levélben, úgy köteles ezt Glaming Hungary ügyfélszolgálatán haladéktalanul írásban jelezni. A Szállásközvetítő három napos türelmi időt kér az Igénybe vevők részéről, bármilyen váratlan akadály bekövetkezése okán.
§ A Voucher kinyomtatása mellett digitális formában történő bemutatása is feljogosítja az Igénybe Vevőt a szolgáltatás igénybevételére.

3. Regisztráció 

§ A Weboldal regisztráció nélkül is használható:
A Vouchervásárlás az e-mail cím megadásával vagy a regisztrációs folyamat elvégzésével indítható el, de nem kötelezi az Igénybe Vevőt a regisztrálásra.
§ A Weboldalon történő regisztrációjával létrehozott profiljához az Igénybe Vevő jogosult feltölteni egy fényképet. Fényképként csak az Igénybe Vevőt ábrázoló fénykép tölthető fel, vagy pedig olyan kép, rajz, grafika, stb., amely fiktív személyt/élőlényt ábrázol, vagy egyéb módon egyedileg beazonosítható. A választott kép nem lehet más személy képmása, vagy más módon törvénybe ütköző, káros, obszcén, nem sértheti más személy magánéletét, nem sérthet vagy veszélyeztethet kiskorúakat. Nem tartalmazhat továbbá törvény vagy szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő megsértésére.
§ A regisztráció megerősítése és a jelen ÁSZF elfogadása, valamint a hírlevélre történő feliratkozás az Igénybe Vevő tevőleges magatartásával valósul meg úgy, hogy a felhasználói fiók létrehozásával a felhasználási feltételek is elfogadásra kerülnek. A hírlevélre történő feliratkozás a regisztrációkor jelezhető az Igénybe Vevő részéről vagy a weboldalon megjelenő szakasznál. A hírlevélre történő feliratkozás az Igénybe Vevő szabad választásán alapul, az nem feltétele a regisztrációnak és a Weboldalon történő böngészésnek.
§ A Szállásközvetítő tájékoztatja az Igénybe Vevőt, hogy a regisztráció során megadott személyes adatait, különböző üzleti partnerei részére nem továbbítja, csak és kizárólag a Voucher igénybevételéhez szükséges információkat a pontos beazonosíthatóság végett.

4. Voucher-vásárlás technikai lépései


§ Amennyiben az Igénybe Vevő valamely Ajánlatban meghatározott Elsődleges Szolgáltatást vagy terméket meg kívánja vásárolni, úgy a ”LEFOGLALOM vagy a ”KOSÁRBA TESZEM” gombra kattintással vásárolhatja meg a szolgáltatást vagy terméket, ahol megerősíti a választott fizetési módot, mely a következő lehet:
(a.) Átutalásos fizetés: az Igénybe Vevő a megrendelésére kapott válaszban szereplő információk értelemszerű alkalmazásával (kedvezményezett neve, bankszámlaszáma, közlemény, összeg) fizethet a szolgáltatásért vagy termékért . Ez esetben a közlemény a megrendelés azonosító száma, amely biztosítja az Ajánlat és az Igénybe Vevő beazonosítását. A vásárló által a szolgáltatás teljesítése érdekében a Glamping Hungary részére átadott személyes adatokat az adatkezelési tájékoztatóban írtaknak megfelelően kezeli.
(b.) Banki készpénzbefizetés választása esetén a ”LEFOGLALOM” gombra kattintást követően Szállásközvetítő elektronikus levelet küld Igénybe Vevő részére, benne a befizetéshez szükséges adatokkal, a befizetési közleményben feltüntetendő információkkal (azonosító szám, felhasználó neve).

§ Banki átutalás vagy banki készpénzbefizetés esetén, amennyiben a Voucher vételára 3 munkanapon belül nem érkezik meg a Szállásközvetítő bankszámlájára, úgy a megrendelés leadásától számított 4. és 5. munkanapokon emlékeztetőt küld az Igénybe Vevőnek arról, hogy a befizetés nem érkezett meg. Amennyiben a banki átutaláshoz vagy befizetéshez szükséges adatok közlését követő 7. napon az Igénybe Vevő által megvásárolni kívánt Voucher vételára nem érkezik meg Szállásközvetítő bankszámlájára, akkor a Szállásközvetítő úgy tekintheti, hogy Igénybe Vevő elállt a vásárlási szándékától. Ebben az esetben Igénybe Vevő megrendelését törölheti. Amennyiben a Voucher vételára a Megrendelés leadásától számított 7. napot követően érkezik be Szállásközvetítő bankszámlájára, úgy a befizetés beazonosítását követően kapcsolatba lép az Igénybe Vevő személlyel és tájékoztatja a lehetőségeiről, miszerint visszaaktiválja a Vouchert vagy visszautalja értékét arra a bankszámlára, ahonnan a befizetés érkezett.
§ Amennyiben Igénybe Vevő akár banki átutalás, akár banki készpénzbefizetés választása esetén a közlemény rovatban hibásan tünteti fel a szükséges, Glamping Hungary visszaigazoló elektronikus dokumentumban megjelölt adatokat, úgy Szállásközvetítő a számlájára beérkezett pénzösszeget nem tudja beazonosítani. Ebben az esetben Igénybe Vevő köteles a Szolgáltató ügyfélszolgálatának jelezni a 9.3 pont alatt megadott elérhetőségeken, hogy nem kapta meg a Voucherét.

§ Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben e bejelentését az adott Voucher érvényességi idején túl teszi meg, úgy a Voucherre igényt már nem tarthat, csak a Voucher általa igazoltan megfizetett vételárának visszatérítésére. Igénybe Vevő visszatérítésre vonatkozó igényt a befizetés bizonylataival együtt a Ptk. szerinti elévülési időn belül terjeszthet elő.

§ Amennyiben az Igénybe Vevő a Szolgáltatást, az arra jogosító Vouchert, illetve a megvásárolt terméket ajándékba kívánja adni harmadik személy részére, úgy vásárláskor az ”AJÁNDÉKBA ADOM” gombra kattintással köteles megjelölni annak a személynek a nevét, akinek ajándékba szánja. Lehetősége van az Igénybe Vevőnek arra is, hogy személyes üzenetet fűzzön a Voucherhez.

§ Amennyiben a regisztráció, vagy a megrendelés során Igénybe Vevő hibás adatot adott meg (félrekattintás), vagy a megrendeléssel kapcsolatosan módosítani szeretne bármely adaton, fel kell vennie a kapcsolatot a Szolgáltató által megadott elérhetőségen. A regisztrációkor megadott adatokat a személyes felületen bármikor javíthatja, de erről tájékoztatnia kell a Szállásközvetítőt. Amennyiben egy már leadott és véglegesített megrendelés leadását követően észleli Igénybe Vevő a hibát (pl. tévedés a megvásárolni kívánt Voucher számában, a megajándékozott nevében, stb.), úgy köteles haladéktalanul, de Voucher vásárlás esetében legkésőbb a Voucher érvényességi ideje utolsó napjáig Szállásközvetítő ügyfélszolgálatához fordulni. Igénybe Vevő késedelméből eredő károkért a Szállásközvetítő nem tartozik felelősséggel.

§ A Szállásközvetítő köteles az Igénybe Vevő megrendelésének megérkezését az Igénybe Vevő felé elektronikus úton, késedelem nélkül visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az Igénybe Vevő megrendelésének elküldéséről késedelem nélkül – de legfeljebb 48 órán belül – nem érkezik meg az Igénybe Vevőhöz, az Igénybe Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

§ Az Ajánlatban feltüntetett szolgáltatások igénybe vételével az Ajánlat minden szükséges információt részletesen tartalmaz egyrészt a ”FONTOS TUDNIVALÓK” kiemeléssel kezdődő leírásban, másrészt pedig a vásárlás után kiküldött, automatikusan generált email üzenetekben. Ezen túl a Voucher tartalmaz információt arra vonatkozóan, hogy Igénybe Vevő jogosult Másodlagos Szolgáltatás igénybevételére. A Szállásközvetítő az Igénybe Vevő felé nem vállal felelősséget azokban az esetekben, amikor egy megvásárolt Voucher beváltási ideje alatt az Igénybe Vevő elmulasztja a Voucher beváltását, nem él a kijelölés lehetőségével, illetve nem teszi meg az Ajánlatban foglalt, a szolgáltatás tényleges hozzáférése érdekében szükséges lépéseket. 

§ Az Ajánlatban megjelölt szolgáltatás ún. Elsődleges Ajánlatként értelmezendő, azaz amíg az Igénybe Vevő nem jelöl ki egy másik, ún. Másodlagos Ajánlatot, addig a kiválasztott ajánlatban szereplő Elsődleges Szolgáltatás tekintendő alapértelmezett ajánlatnak.
§ Az Ajánlatban megadott szolgáltatás és termék árak minden esetben az Igénybe Vevő által a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó árak, Magyarország törvényes fizetőeszközében (Forint) megadva és az esetleges Környezetvédelmi termékdíjat is magukban foglalják.

§ Sem a Partner, sem pedig a Szállásközvetítő nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amelyet az Igénybe Vevő vagy bármely harmadik fél elszenvedhet annak eredményeként, hogy a Partner teljesíti a megrendelés szerinti bármely kötelezettségét.

§ A Szolgáltató valamennyi Igénybe Vevő számára dokumentumot vezet a Glamping Hungary egyenlegéről, amelyen nyilvántartja azon összegeket, amelyeket a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben az Igénybe Vevő számláján jóváír. Igénybe Vevő aktuális egyenlegéről elektronikus levélen keresztül kérhet tájékoztatást.

§ Az Igénybe Vevő az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Glamping Hungary egyenlegén a Szállásközvetítő által – az Igénybe Vevő pénzben történő befizetésén kívül – bármilyen okból jóváírt összeg (”Glamping Coin”) pénzben történő kifizetésére, banki visszautalására nem kerülhet sor. Igénybe Vevő az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy egy vásárlási alkalommal a kosár végösszegének maximum 5%-a fizethető ki a Glamping Coin-nal. A Glamping Coin-t az Igénybe Vevő kizárólag a Glamping Hungary honlapján eszközölt vásárlásai során tudja felhasználni. Amennyiben az Igénybe Vevő a Glamping Coin felhasználásával vásárol és él az elállási jogával, úgy a megvásárolt termék Igénybe Vevő által forintban teljesített vételára az Igénybe Vevő részére visszautalásra kerül, míg a vásárlás során felhasznált Glamping Coin-t az Igénybe Vevőnek visszajár, mely ilyen módon újra felhasználható az Igénybe Vevő által kiválasztott újabb vásárlása alkalmával. A Glamping Coin jóváírását és felhasználását, esetenként újraaktiválását a Szállásközvetítő pontosan vezeti az erre kijelölt dokumentumban, melyről igény esetén tájékoztathatja az Igénybe Vevőt.

§ A Virtuális Kredit felhasználásának 4.15. pontban körülírt korlátozás vonatkozik az Ajándékkártya beváltásával jóváírt Glamping Coin-ra, valamint a 14 napos elállás esetén történt Virtuális Kredit jóváírásokra is, tehát az Igénybe Vevő adott pillanatban meglévő Virtuális Kreditének teljes összegére.

§ Amennyiben az Igénybe Vevő a vásárlás során Glamping Coin-t is felhasznál, az adott Elsődleges szolgáltatáshoz kapcsolódó számlán szereplő érték a Glamping Hungary oldalon szereplő vételár, Virtuális Kredit felhasználásával nyújtott kedvezménnyel csökkentett összeg. A Voucheren szereplő összeg a szolgáltatás teljes vételára. Visszafizetés esetén a számlán szereplő összeg igényelhető visszautalásra, a Glamping Coin pedig jóváírásra.

5. A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések

§ Igénybe Vevő a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképpen a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

§ Igénybe Vevő kifejezetten felelősséggel tartozik Szállásközvetítővel szemben valamennyi olyan kárért, amelyet a Szállásközvetítőnek a Weboldal Igénybe Vevő általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

§ Igénybe Vevő a Szállásközvetítő előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni. A Weboldal politikai célú felhasználása szigorúan tilos.

§ Igénybe Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat, mint például képeket, a Szállásközvetítő felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

§ Amennyiben Szállásközvetítő tudomására jut bármilyen, az Igénybe Vevő általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult az Igénybe Vevő regisztrációját felfüggeszteni, illetve – egyoldalú döntése szerint – törölni.

§ Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy a Weboldalon megjelenített Ajánlatok kizárólag a Szállásközvetítővel szerződéses jogviszonyban lévő Partnerek, a Szállásközvetítő részére, egyedileg kialakított kedvezményes ajánlatokat testesítik meg.

§ Szállásközvetítő tájékoztatja az Igénybe Vevőt, aki az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben tisztességtelen piaci gyakorlatot követve, a Szállásközvetítő Partnerével való közvetlen kapcsolatfelvétel útján próbál a Weboldalon közzétett ajánlathoz hasonló kedvezményes adás-vételt lefolytatni rábírva a Szállásközvetítő szerződéses Partnerét a Glamping Hungary megkerülésére, úgy a Szállásközvetítő jogosult az Igénybe Vevő regisztrációját haladéktalanul törölni. Szállásközvetítő tájékoztatja továbbá az Igénybe Vevőt, hogy a Glamping Hungary Partnerei jogosultak a fent részletezett megkerülésre vonatkozó ajánlatról a Szállásközvetítőt értesíteni.

§ Igénybe Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy az ilyen tisztességtelen piaci magatartásra ösztönző ajánlatétellel a Szállásközvetítő Partnerét gazdasági veszélybe sodorja, tekintettel arra, hogy az ilyen ajánlatok Partnerek által történő elfogadása és a Szállásközvetítő megkerülésével kötött adás-vétel teljesítése esetén a Partner súlyos szerződésszegést követ el és kártérítéssel tartozik a Szállásközvetítő felé.

§ Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy a Szállásközvetítő a Weboldalon esetlegesen elérhető interaktív mikro-oldalakat, fórumokat, chat szobákat felügyeli és moderálja. Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy ezen mikro-oldalak jogellenes használata esetén Szállásközvetítő jogosult az Igénybe Vevő regisztrációját felfüggeszteni vagy törölni.

§ Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy hozzájárulása esetén a Szállásközvetítő a személyes adatok automatizált kezelése során a személyes adatokat az Igénybe Vevőkhöz fűződő, bizonyos személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére is használja (profilalkotás), annak érdekében, hogy Igénybe Vevő személyre szóló ajánlatokhoz jusson. Ennek keretében a Szállásközvetítő az Igénybe Vevő személyes jellemzőit, személyes preferenciáit és érdeklődési körét használja fel.

§ Szállásközvetítő tájékoztatja az Igénybe Vevőt, hogy a Weboldalon az Ajánlatokkal kapcsolatosan feltüntetett véleményeket moderálja és csupán az általa kiválasztott, azonban az adott Ajánlat szempontjából a legrelevánsabb fogyasztói véleményeket tünteti fel.

§ Igénybe Vevő köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.

§ Amennyiben az Igénybe Vevő e-mail fiókját feltörik, köteles erről a Szállásközvetítő ügyfélszolgálatát értesíteni, megjelölve az ajánlat nevét és a függő rendelésének azonosító számát. Szállásközvetítő az értesítés kézhezvételét követően azonnal értesíti a Partnert. Az Igénybe Vevő e-mail fiókjának jogosulatlan feltöréséből származó károkért Igénybe Vevő kártalanításra vagy kártérítésre a Szállásközvetítőtől és Partnerétől nem tarthat igényt.

§ Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok megfelelő biztonságát. Ennek keretében Kása Eszter, mint Egyéni Vállalkozó az adathordozó szervereinek magas szintű biztonságáról folyamatosan gondoskodik. A szerverekhez történő fizikai hozzáférés kizárólag szigorú engedélyezési eljáráson keresztül lehetséges. A szolgáltató webalkalmazásai szintén az iparágban általánosan elfogadott, biztonságos alkalmazás szerveren kerülnek futtatásra. Támadás esetén az elsődleges cél az adatbiztonság megőrzése, mivel a végfelhasználók által használt rendszerek 100%-ban redundánsak adat és szolgáltatás szinten is, incidens esetén azonnal megszüntetésre kerülnek az érintett szerverek elérését, amíg a kivizsgálás tart.

6. A Voucher vásárlásának visszaigazolása

§ Szolgáltatás esetén, a véglegessé vált Ajánlatra vonatkozóan a vásárlást követően megkapott e-mailben található linkről kinyomtatott vagy digitális formában bemutatott Voucher jogosítja fel az Igénybe Vevőt a szolgáltatás igénybevételére.

§ A Voucher egy, az azon szereplő szolgáltatás igénybevételére vonatkozó utalvány, amely az alábbiakat tartalmazza:
– Az Elsődleges Szolgáltatás megnevezését,
– Az Elsődleges Szolgáltatást nyújtó Partner megnevezését, az Elsődleges Szolgáltatás nyújtásának (a Voucher beváltásának) helyszínét,
– A Voucher névértékét,
– A kedvezmény mértékét, amennyiben a kedvezmény az adott ajánlatnál rendelkezésre áll,
– A Voucher egyedi azonosító számát,
– Az Igénybe Vevő vagy ajándékozás esetén a megajándékozott személy nevét,
– A Voucher érvényességi idejét (kezdő és végső időpont),

– A megigényelt további, Másodlagos szolgáltatás megnevezését és
– A Voucher felhasználásának legfontosabb tudnivalóit.

§ A kinyomtatott Voucherrel az Igénybe Vevő a Voucher érvényességi ideje alatt jogosult az ott meghatározott Elsődleges Szolgáltatás igénybevételére felhasználni. Ugyanezen időtartam alatt az Igénybe Vevő jogosult új ajánlat kijelölésére, mellyel Másodlagos Szolgáltatás igénybevételére szerez jogosultságot. Az érvényességi idő lejártát követően a Voucher értékét veszti, nem használható fel és az ára nem igényelhető vissza.

§ A Voucher felhasználásakor a fizetést megelőzően az Igénybe Vevő köteles értesíteni a Partnert vagy a Partner képviseletében eljáró személyt (pl. pincér) arról, hogy a szolgáltatás ellenértékének megfizetéséhez Vouchert kíván felhasználni. A szolgáltatás igénybevételéről a Partner állít ki bizonylatot (számlát) az Igénybe Vevő részére. A szolgáltatás teljesítése érdekében a Glamping Hungary bizonyos személyes adatokat (név, megvásárolt voucher, egyedi azonosító szám) továbbít a Partner részére, melyhez az Igénybe Vevő kifejezett hozzájárulását adja. A hozzájárulás megadása a szolgáltatás teljes körű és szerződésszerű ellátásának feltétele.

§ A Voucher készpénzre nem váltható. Amennyiben az Igénybe Vevő a Partnernél nem a Voucheren szereplő, hanem olyan szolgáltatást kíván igénybe venni, amelynek értéke nem éri el a Voucher névértékét, úgy Partner jogosult dönteni, hogy elfogadja-e vagy sem az igénybe venni kívánt másik szolgáltatás ellenértékének Voucherrel történő megfizetését. Igénybe Vevő nem jogosult a két szolgáltatás ára közötti különbözetre.

§ A Voucher felár ellenében ruházható át harmadik személyekre, melynek összege 5000 Ft, azaz ötezer forint.

§ Amennyiben az Igénybe Vevő e-mail fiókját feltörik, és/vagy a kinyomtatott Vouchert elveszíti vagy ellopják tőle, köteles erről Szállásközvetítőt emailben értesíteni, megjelölve az Ajánlat nevét és a Voucher egyedi azonosító számát. Szállásközvetítő az értesítés kézhezvételét követően azonnal értesíti a Partnert a Voucher visszavonásáról. Amennyiben a Partner értesítését megelőzően az így jogosulatlanul megszerzett Vouchert harmadik személy még nem váltotta be, úgy a Vouchert a Szállásközvetítő érvényteleníti és visszautalja Igénybe Vevő részére a Vouchernek az átutalás költségével csökkentett vételárát. Amennyiben Az Igénybe Vevő továbbra is igényt tart a Voucherre, a Szállásközvetítő kiállít számára egy újat, új egyedi azonosító számmal, melyről értesíti a Partnert is. Amennyiben a jogosulatlanul megszerzett Vouchert a Szállásközvetítő értesítése előtt már felhasználták, úgy Igénybe Vevő kártalanításra vagy kártérítésre a Szállásközvetítőtől vagy Partnertől nem tarthat igényt.

§ A Voucherek többszörözése, másolása, hamisítása vagy más módon történő jogellenes felhasználása tilos.

7. Adatkezelés, adatvédelmi szabályok

Az Glamping Hungary adatvédelmi tájékoztatója a https://glampinghungary.com/adatkezelesi-tajekoztato/ címen érhető el és az ÁSZF integráns részét képezi. Az adatvédelmi tájékoztató az Általános Adatvédelmi Rendelet” – GDPR szerint készült.

8. Elállás

 § A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján az Igénybe Vevő az Elsődleges Ajánlatot tartalmazó Voucher megvásárlásától (azaz a Voucher letöltésére feljogosító linket tartalmazó elektronikus levél kézhezvételétől) számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási jogosultság az Másodlagos szolgáltatásra vonatkozó kijelöléstől függetlenül gyakorolható jogosultság. Az Másodlagos Szolgáltatás megigénylésének dátumától számított 14 napon belül csak attól lehet elállni, az Elsődleges Ajánlattól nem, amennyiben nem ugyan azon a napon történt a Voucher megküldése minden igényelt szolgáltatással.

§ A Szállásközvetítő fenntartja a jogot arra, hogy bizonyos esetekben meghosszabbítsa az elállásra nyitva álló határidőt akár kampányszerűen a teljes termék és szolgáltatás-palettájára kiterjedően, akár az egyes ajánlatokban feltüntettek szerint.

§ Szolgáltatástól való elállási szándék esetén a szolgáltatást Igénybe Vevő köteles erről írásban értesíteni a Szállásközvetítőt, aki az értesítés kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül köteles a Partnertől írásbeli megerősítést kérni, hogy az Igénybe Vevő által megjelölt azonosítószámú Voucher még nem került felhasználásra, egyúttal a Voucher befogadását a Partnernek megtiltani. Az írásbeli tájékoztatás a info@glampinghungary.com email címre vagy a Szállásközvetítő székhelyére küldött elállási nyilatkozattal is lehetséges. Amennyiben a Partner írásban megerősíti, hogy az érintett Vouchert még nem használták fel, a Szállásközvetítő a Vouchert azonnal érvényteleníti és a Partner értesítése kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szállásközvetítő köteles visszautalni Igénybe Vevőnek az érvénytelenített Voucher vételárát.

§ Az Igénybe Vevő az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával és a Szállásközvetítő részére történő megküldésével. Az elállási nyilatkozat időben megtettnek minősül, amennyiben azt Igénybe Vevő az átvételt követő 14. nap éjfélig igazolhatóan elküldi.

§ Voucher esetén az elállási jog gyakorlása során Igénybe Vevőt nem terhelik költségek, amennyiben az elállási jogát a Voucher felhasználását megelőzően gyakorolja.

§ Szolgáltatás igénybevételére feljogosító Voucher vásárlása esetén Igénybe Vevő a felmondási jogával a szolgáltatás igénybevételének megkezdése után kizárólag akkor élhet, ha megtéríti a Partner és a Glamping Hungary szolgáltatásainak megkezdésével keletkezett ésszerű költségeit.

§ Az utazási szolgáltatások lemondására vonatkozóan a Glamping Hungary tájékoztatja az Igénybe Vevőt, hogy az utazási szolgáltatásra vonatkozó Voucher beváltását követően lemondás esetén az Igénybe Vevő a Partnertől jogosult az elállással kapcsolatos elszámolást lefolytatni. Az ebből eredő károkért a Szállásközvetítő nem vállal felelősséget, azonban a Partner és az Igénybe Vevő közötti kapcsolatfelvétel lehetőségét az Igénybe Vevő kérésére biztosítja. Amennyiben az itt megadott határidő után az Igénybe Vevő elállási vagy lemondási nyilatkozata a Szolgáltatóhoz érkezik, a Szolgáltató azt a Partner részére továbbítja.
§ Ha az Igénybe Vevő a megrendelést banki átutalással egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése az Igénybe Vevő által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg.
§ Az Igénybe Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát azon szolgáltatások és utazási szolgáltatások tekintetében, ahol a szerződésben meghatározott teljesítési határnap vagy határidő került kikötésre.

9. Jótállás, szavatosság, panaszkezelés

§ Szállásközvetítő a Weboldalon értékesített Voucherek tekintetében minden esetben közvetítő szolgáltatóként jár el. Azon esetekben, amikor a Voucheren szereplő szolgáltatás vonatkozásában a Glamping Hungary közvetítő szolgáltatóként jár el, a Partner által értékesített szolgáltatásokért nem tartozik sem jótállási, sem szavatossági kötelezettséggel.
§ A Glamping Hungary közvetítő tevékenységére figyelemmel tájékoztatja az Igénybe Vevőt, hogy a Partner és az Igénybe Vevő között esetlegesen felmerülő jogvita és igényérvényesítés esetén a Szállásközvetítő kizárólag közvetítő, mediációs szerepvállalásra vállal kötelezettséget.
§ A Szállásközvetítő az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok figyelembevételével ügyfélszolgálatán kezeli.
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mailen: info@glampinghungary.com
A Szállásközvetítő tájékoztatja az Igénybe Vevőt, hogy kizárólag az info@glampinghungary.com e-mail címre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak.
§ Panaszkezelés és minőségi kifogások kezelése során a Szállásközvetítő a fogyasztóvédelmi törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár el. Szállásközvetítő a beérkezett panaszokra a lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol. Amennyiben a panasz és minőségi kifogások a Partnerre irányulnak, a Szállásközvetítő nem vonható felelősségre.
§ Amennyiben Igénybe Vevő panaszának békés rendezésére tett kísérlet nem járt eredménnyel, Igénybe Vevő jogosult vitás eset rendezésének igényével a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulni, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok sérelmének gyanúja esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz (NFH) intézhet bejelentést.
§ Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a felek nem találnak megoldást peren kívül, az Igénybe Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Az Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. A Szállásközvetítő kötelezően nem veti alá magát valamely békéltető testület ajánlásának.
§ Az Igénybe Vevő jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni. Az 524/2013/EU rendelet szerinti online vitarendezési platform elérhetőségei az alábbiak:
• A Budapesti Békéltető Testület által üzemeltetett Online Vitarendezéi Platform kapcsolattartói pont elérhetőségei:
Az Európai Bizottság által működtetett központi ügyfélszolgálat elérhetősége: Az Európai Unió Bizottsága által működtetett online vitarendező platform elérhetősége:
http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4306;
http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4535.

10. Szellemi tulajdon

§ A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Glamping Hungaryt és annak tulajdonosát, Kása Esztert, illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.
§ A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. A Glamping Hungary logót és egyéb védett szerzői jogi tartalmakat tartalmazó Voucher jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint történő felhasználása külön írásbeli engedély nélkül is lehetséges a Partnerél.
§ Szolgáltató szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

11. A felelősség korlátozása

§ Üzleti kockázatra történő figyelemfelhívás: a Szállásközvetítő felhívja az Igénybe Vevő figyelmét arra a kockázatra, hogy üzleti modellje szerint az Igénybe Vevőnek nyújtott szolgáltatás 10%-át fizeti ki, a fennmaradó összeget a Partnernél rendezni a szolgáltatás igénybe vételekor, így a Partnerei által történő szerződésszegő magatartásból eredő károkért az Igénybe Vevővel szemben a Szállásközvetítő felelősségét kizárja, valamint kizárja a Szállásközvetítő és az Igénybe Vevő közötti szerződésszegésért való felelősséget is, mely adott esetben az Igénybe Vevő szerződésszegés miatt keletkezett kára megtérítésének elmaradásához is vezethet.
§ Azon esetekben, amikor Szállásközvetítő a Weboldalon elektronikus kereskedelem keretében közvetített szolgáltatásokat értékesít, a Partnerei által meghatározott szolgáltatások és termékek minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a szolgáltatás igénybevétele vagy a termék használata során az Igénybe Vevőt bármilyen kár érné, úgy a Szállásközvetítő ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, Igénybe Vevő mindennemű kárigényével kizárólag a Partnerhez fordulhat.
§ A Glamping Hungary nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért. Az üzemeltető minden lehetséges eszközzel megpróbálja megakadályozni, hogy a Weboldalt vírusok vagy kártevők támadják meg. Az üzemeltetőt nem terheli felelősség az Igénybe Vevő által a Weboldal használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Igénybe Vevő felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

§ A Szállásközvetítő az Ajánlatban szereplő leírást, ahol közvetítőként jár el, teljes mértékben a Partnerei által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a valós szolgáltatás vagy termék között különbség, eltérés van, az ebből eredő kárért való felelősség a Partnert terheli feltéve, ha a Szállásközvetítő bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható.

12. Alkalmazandó jog

§ Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.